Generalni direktor

Z dnem 01. 01. 2019 je funkcijo generalne direktorice SRIP PMiS prevzela dr. Nevenka Cukjati (Institut »Jožef Stefan«).

Generalni direktor je odgovoren za delovanje SRIP PMiS kot celote ter ima naslednje naloge in pristojnosti:
i) koordinira delo vseh organov SRIP PMiS na ravni upravljanja ter spremlja in nadzira delo ostalih organov na ravni izvajanja;
ii) skrbi za pravilno izvajanje Pogodbe o sofinanciranju;
iii) pripravlja gradiva za Usmerjevalni odbor in Skupščino;
iv) predstavlja (zastopa) interese SRIP PMiS napram Republiki Sloveniji in drugim entitetam;
v) koordinira sodelovanje z ostalimi SRIP-i.

O svojem delu Generalni direktor poroča Usmerjevalnemu odboru in Skupščini.