Evropski strukturni skladi (ESI) na področju zdravja 2021-2027

Direktorat za zdravje in zdravo prehrano pri Evropski komisiji je objavil prezentacijo o priložnostih koriščenja evropskih strukturnih sredstev na področju zdravja in medicine.

34 % sredstev evropskih strukturnih skladov je dodeljenih projektom na področju aktivnega staranja in promociji zdravja, 23 % raziskavam in razvoju, 23 % reformam v zdravstvu, 12 % dostopnosti zdravstva, 3 % e-zdravju in 4 % zdravstvenim delavcem.

Natečaj za nagrade REGIOSTARS 2019

Nagrade RegioStars se podeljujejo najboljšim projektom v petih tematskih kategorijah: pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest in tematsko področje leta.

Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge projektov in izbrala zmagovalca v vsaki kategoriji. Tudi javnost bo lahko med prispelimi predlogi izbrala svojega zmagovalca. Nagrado po izboru občinstva bo prejel prejemnik največjega števila glasov v okviru spletnega glasovanja.

Podrobnejše informacije o petih tematskih kategorijah najdete v priročniku Guide for Applicants .

Predlogi projektov se lahko posredujejo le preko spletne platforme med  19. februarjem in 9. majem 2019. 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Inerreg V-A Slovenija – Madžarska

Rok za prijavo: 18. 06. 2019 do 12:00.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Roki za oddajo vlog:

  1. rok: 1. 10. 2019,
  2. rok: 1. 10. 2020
  3. rok: 1. 10. 2021.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2«

Rok za oddajo vlog tretjega odpiranja: 12. 09. 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 1«

Rok za oddajo vlog četrtega odpiranja: 15. 05. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019

Ministrstvo za kulturo obvešča, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Rok za oddajo vlog je 15. 4. 2019.  Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana). Na tej povezavi, najdete vse dodatne informacije ter terminski plan informativnih dnevov, ki so namenjeni izobraževanju in pripravi prijaviteljev za oddajo vlog, ki jih bo vodila Platforma CzK.

Objavljeni štirje novi vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji

V petek, 22.02.2019,  so bili v Ur. L. RS št. 11/2019 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, objaviljeni štirje vavčerski javni pozivi, ki se nanašajo na pomoč pri internacionalizaciji.

Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila:

Skupno je objavljenih že 6 vavčerskih pozivov. Prva dva vavčerska poziva sta bila objavljena 25.01.2019, in sicer Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo),.

Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 01.01.2019 dalje, rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je hitra.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je na voljo na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. SPIRIT Slovenija, javna agencija  namreč prek mreže slovenskih poslovnih točk SPOT svetovanje zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja na 12 lokacijah po Sloveniji.