Nacionalna konferenca Industrija prihodnosti

Dne 12. 06. 2019 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala nacionalna konferenca Industrija prihodnosti, organizirana s strani MGRT, Spirit Slovenija in GZS.

Na konferenci so potekale razprave o prihodnjih izzivih v smeri zelene, kreativne, sodelujoče in pametne industrije.

Jernej Salecl, MGRT, je pohvalil zaključke konference. Meni, da predstavljajo dobro osnovo za novo industrijsko strategijo za naslednjih deset let. Izrazil je zadovoljstvo, da obstaja konsenz glede SRIP-ov, da gre za pravi ukrep, pametna specializacija pa deluje. SRIP-i so način sodelovanja, zaveda pa se dejstva, da je treba še veliko narediti, da bodo rezultati prinašali koristi vsem.

Več si lahko preberete na spletni povezavi.

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za prijavo 30. 09. 2019

Javna agencija SPIRIT razpisuje javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Showroom je razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije). 

Višina sofinanciranja je 75%.

Razpisna dokumentacija.

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022, rok za prijavo 08. 07. 2019


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

Cilji javnega razpisa so:

  • izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2019 do 2022 se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Več informacij in razpisna dokumentacija na spletni strani.

Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2019: Krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope, rok za prijavo 06. 09. 2019

Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2019. Namen nagrade je odlikovati in spodbujati pobude organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Tema nagrade EESO za civilno družbo za leto 2019 je »krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope«.

Konkreten cilj nagrade za civilno družbo za leto 2019 je odlikovati inovativne pobude, ki se izvajajo na ozemlju EU in so namenjene ozaveščanju o enakosti spolov v EU ter boju zanj. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati.

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad, vrednost prve nagrade je 14.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji:

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Več informacij in prijavnica na spletni povezavi.

Zaključna javna predstavitev programa EkoSmart

Program EkoSmart je že v zaključni fazi in se konča 31. 07. 2019. Partnerji Programa EkoSmart so prišli do mnogih načrtovanih rezultatov, ki so posledica skupnega delovanja 25 partnerjev, v smeri doseganja zastavljenih ciljev programa in priprave prototipov, še posebej enega, to je celovita integracijska platforma za pametna mesta in skupnosti.

V projektu EkoSmart so sodelovali tudi člani SRIP PMiS:
Marand d.o.o. (vodilni partner), Institut »Jožef Stefan«, Alpineon d. o. o., Cosylab, Elgoline d. o. o., Inova IT d. o.o., Iskra d.d., Robotina d. o. o., SRC sistemske integracije d. o. o., Špica International d. o. o., Telekom Slovenije, UL – Fakulteta za elektrotehniko, UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL – Medicinska fakulteta, UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Dne 24. 05. 2019 je na Fakulteti za računalništvo potekala zaključna javna prireditev programa EkoSmart, na kateri so bili predstavljeni rezultati programa in predstavitev sinergije med partnerji.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni povezavi.