Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019, rok za prijavo 16. 12. 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Upravičenci

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v javnem razpisu razpisa.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

Višina sofinanciranja

Velika podjetja 40 %,  MSP 50 %.

Več informacij in razpisna dokumentacija tukaj.