Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (od 15. januarja do 15.marca 2020)

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Nastaja dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški nacionalni dokument, s katerim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.

Osnutek Strategije je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Predloge in pripombe lahko podate na elektronski naslov gp.mop@gov.si do 15. 03. 2020.

Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi.

Najava javnega razpisa AAL za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja

Iz Ministrstva za javno upravo sporočajo, da je na spletni strani Skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju objavljena najava razpisa za leto 2020 »HEALTHY AGEING WITH THE SUPPORT OF DIGITAL SOLUTIONS«.

Tema razpisa bo sledila spodbujanju digitalnih veščin pri starejših odraslih in izboljšanju kakovosti njihovega življenja z uporabo novih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Razpis bo namenjen hitro naraščajoči skupini starejšega prebivalstva, da bo čim dlje časa aktivna in samozadostna ter da bo pomoč okolja, ki jo starejši odrasli potrebujejo zadnja leta življenja čim bolj kakovostna, racionalna in pravočasna.

Zainteresirani prijavitelji iz Slovenije bodo lahko sodelovali pri običajnih sodelovalnih projektih (in ne pri malih sodelovalnih projektih), kar bo izhajalo tudi iz nacionalnih kriterijev upravičenosti za razpis AAL 2020.

Nacionalna kontaktna točka za program AAL: Alenka Tepina, telefon: 01/ 400 32 45, alenka.tepina@gov.si.

Najavo razpisa na spletni strani Skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju najdete na tem naslovu »HEALTHY AGEING WITH THE SUPPORT OF DIGITAL SOLUTIONS«.

Konferenca Connected Smart Cities & Communities 2020, 22. 01.-23. 01. 2020, Bruselj

Letno mednarodno konferenco “Connected Smart Cities & Communities” organizira organizacija Open & Agile Smart Cities. Konferenca je namenjena mestom, oblikovalcem politike, raziskovalcem in podjetjem.

Letošnja tema konference “Scale with Us” odraža globalne pobude, podprte s strani institucionalnih partnerjev, in sicer razširitev mestnih digitalnih rešitev za boljšo kakovost življenja v naših mestih in skupnostih.

Več o konferenci, vključno s programom, govorci in ostalimi informacijami tukaj.

Kampanja EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, rok za prijavo 15. 01. 2020

Tudi v letu 2020 bi radi skupaj z vami pokazali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Vabljeni, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite pod okriljem kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, ki se bo odvil v tednu od 09. – 16. 05. 2020.

Organizirate (in financirate) lahko eno- ali večdnevni dogodek na eni ali več lokacijah, vključite lahko tudi predstavitev več projektov. Dogodek je lahko namenjen splošni javnosti ali določeni ciljni skupini, za udeležence naj bo brezplačen. Da je projekt lahko del uspešne zgodbe EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, mora biti sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo vaše interaktivne in zanimive dogodke, ki jih boste organizirali in financirali v okviru kampanje v predlaganem tednu, promocijsko podprli. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne kot lokalne medije. V dogovoru z vami bodo poskrbeli tudi za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki, itd.) in morebitni promocijski material na dogodku. 

Več informacij o projektu tukaj.

Za sodelovanje v kampanji vas prosimo, da do 15. 01. 2020 izpolnite obrazec.

Vabljeni k sodelovanju!

ERA-NET COFUND: Razpis za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih projektov na temo dostopnosti in povezljivosti mest, rok za prijavo 17. 03. 2020

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ENUAC) vabi raziskovalne organizacije, mesta, občine, podjetja, civilnodružbene organizacije in druge deležnike k oblikovanju transnacionalnih konzorcijev in skupni prijavi na razpis za sofinanciranje  inovacijskih in raziskovalnih projektov na temo dostopnosti in povezljivosti mest.

Pri mednarodnem razpisu ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« sodeluje 23 agencij iz 16 evropskih držav. Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij in dodatnih evropskih sredstev iz programa Obzorje 2020, znaša 22,5 mio EUR.

Mednarodni razpis ENUAC se vsebinsko osredotoča na ukrepe za izboljšanje dostopnosti in povezljivosti mest za vse družbene skupine in razvoj v smeri bolj trajnostnih sistemov mobilnosti v mestih. Raziskave naj bi temeljile na dejanskih izzivih v mestih, rezultati pa naj bi vodili do novih pristopov, orodij, instrumentov, razumevanj in znanja, ki bodo deležnike približali trajnostni dostopnosti in povezljivosti mest. Pričakuje se, da bodo rezultati projektov jasno prispevali k uresničevanju ustreznih ciljev mestne, regionalne, nacionalne in evropske prometne politike ter tako pomagali mestom, njihovim prebivalcem, skupnostim, podjetjem in institucijam, da kar najbolje izkoristijo spremembe na področju mobilnosti v mestih.

Prijavljeni projekti se morajo nanašati na vsaj enega izmed naslednjih izzivov:

  1. oblikovanje rešitev za celovit pristop k trajnostni fizični mobilnosti in prometu, rabi zemljišč in digitalni povezljivosti v mestih;
  2. razvoj inovativnih sistemov in storitev mobilnosti, ki lahko prispevajo k trajnostni mobilnosti v mestih, in podpora njihovemu izvajanju;
  3. preoblikovanje in ponovna ureditev mestnih prostorov z namenom, da bi odprli pot trajnostni mobilnosti in dostopnosti mest na lokalni ravni, od posameznih ulic do okrožij;
  4. razvoj učinkovitih politik za prehod na resnično trajnostno dostopnost in povezljivost mest;
  5. sprememba vedenja in pogledov v smeri trajnostne dostopnosti in povezljivosti mest.

Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (univerze, raziskovalne institucije, mesta, občine, razvojne agencije, nevladne organizacije, podjetja …) iz Avstrije, Belgije, Cipra, Danske, Francije, Nemčije, Italije, Latvije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Švedske, Turčije in Velike Britanije. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij glede razpisa tukaj.

Dogodek SYeNERGY, 12. 02. 2020, Ptuj

Vabljeni na letni dogodek TECES: SYeNERGY, ki bo 12. 02. 2020 od 11:00 dalje v Dominikanskem samostanu na Ptuju. 

Dogodek bo namenjen predstavitvi in razpravi o tehnoloških in družbenih trendih, potrebi po novih poslovnih modelih in z njimi povezanimi trajnostnimi in kadrovskimi izzivi na področju energetsko učinkovitih naprav, rešitev za upravljanje z energijo, digitalizacije pametnih stavb in domov ter njihove oskrbe z energijo.

Prihodnje izzive lahko učinkoviteje naslavljamo z vzpodbudnim povezovanjem in ustvarjanjem sinergij med podjetji, izobraževalnimi ustanovami, državo, startupi in drugimi deležniki. Dogodek predstavlja odlično priložnost za mreženje in vzpostavljanje novih poslovnih povezav.

Dogodek bo potekal v organizaciji Teces in podpori SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

V primeru interesa sodelovanja na dogodku in morebitnih dodatnih informacijah o možnostih vaše udeležbe kontaktirajte Ireno Ivanuš, +386 2 333 13 54, po@teces.si.

Program dogodka bo objavljen tukaj.

5. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, rok za prijavo 28. 02. 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 – »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Cilj podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Višina razpisanih sredstev: 3.100.000 EUR.
Rok za prijavo: 28. 02. 2020 do 23:59.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

4. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, rok za prijavo 27. 03. 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Višina razpisanih sredstev: do vključno 2.466.875,34 EUR.
Rok za prijavo: od 06. 01. 2020 do 27. 03 2020 do 23:59.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

Vavčerji

Slovenski podjetniški sklad ima odprtih več vavčerjev:

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za certifikate kakovosti, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za patente, modele, znamke, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. 
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.  
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za digitalni marketing, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za pripravo digitalne strategije, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za kibernetsko varnost, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Objava javnega poziva tukaj.