Javni razpis P1 plus 2019, prvi rok za prijavo 15. 04. 2019

Namen razpisa:
Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. 

Upravičenci:
Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji. 

Roki za oddajo vlog so: 15. 04., 01. 05., 15. 05., 01.0 6., 15. 06., 01. 07., 01. 09., 15. 09., 01. 10., 15. 10. 2019

Razpis Mikrokredit P7, prvi rok za prijavo 15. 04. 2019

Slovenski podjetniški sklad je ponovno razpisal MIKROKREDIT P7, katerega glavne značilnosti so zelo nizka obrestna mera in ugodno zavarovanje kredita. Na voljo za mikro in mala podjetja. Krediti v vrednosti 5.000€ – 25.000 €.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

– ohranitev delovnih mest,

– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15. 04., 25. 04., 09. 05., 23. 05., 06. 06., 20. 06. in 04. 07.2019

*Priporočamo oddajo vloge na prvi rok, saj se pričakuje veliko prijav.Objavljen razpis vavčerjev za nujno digitalizacijo MSP

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Slovenskega podjetniškega sklada danes objavilo tretji sklop vavčerjev (spodbud malih vrednosti  do 10.000 evrov) za mala in srednje velika podjetja (MSP), in sicer bodo ti tokrat namenjeni za podporo izboljšanju digitalnih kompetenc, izdelavi digitalne strategije, izboljšanju kibernetske varnosti in digitalnemu marketingu. Na voljo pa so še tudi drugi razpisi za podporo MSP, tudi za digitalno transformacijo podjetij. Več si lahko ogledate na spletni strani.

Obenem vabljeni tudi k sodelovanju pri pripravi kataloga zunanjih strokovnjakov, za različna področja digitalizacije. Katalog izvajalcev bo podjetjem uporabnikom storitev olajšalo izbiro izvajalca za svoje potrebe, izbira iz kataloga pa bo tudi nujna za potrebe nekaterih razpisov s področja sofinanciranja digitalizacije in digitalne transformacije, ki so v pripravi.

Katalog svetovanj in katalog usposabljanj si lahko ogledate tukaj.

Objavljeni razpisi LIFE 2019

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za leto 2019. Tudi letos je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo 400 milijonov evrov.

Razpisna dokumentacija 2019, ki je dostopna na spletni strani se od lanske ne razlikuje veliko, a prijaviteljem močno priporočamo, da jo pregledajo. Novosti so povzete na prvih straneh smernic za prijavitelje posameznega področja in podrobneje v različnih poglavjih dokumentacije.

Dostopi do razpisne dokumentacije za tradicionalne projekte za posamezna prednostna področja:

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

Za osnutke projektnega predloga (angleško “Concept Note”):

 • 17.06.2019 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 19.06.2019 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Za oddajo celotne projektne prijave (angleško “Full project proposal”):

 • 12.09.2019 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
 • 11.02.2020 za prednostna področja podprograma za Okolje (Okolje in učinkovita raba virov (ENV), Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)) – oddajali bodo le prijavitelji, katerih osnutki projektnega predloga bodo uvrščeni na 2. stopnjo.

Predavanje Finančno poročanje in revizija na evropskih projektih H2020

SRIP PMiS je v sodelovanju s Pošto Slovenije d.o.o. za svoje člane organiziral brezplačno predavanje na temo Finančno poročanje in revizija na evropskih projektih H2020.

Predavanje je potekalo dne 02. 04. 2019 v Poštnem logističnem centru, vodila ga je Mojca Ambrož, revizorka z več kot 10-letnimi praktičnimi izkušnjami na področju črpanja EU sredstev v okviru različnih evropskih politik.

Natečaj CLIMATELAUNCHPAD 2019, rok za prijavo 17. 04. 2019

CO NOT že peto leto sodeluje v največjem natečaju poslovnih idej s področja čistih tehnologij, ClimateLaunchpad-u, ki je organiziran s strani Climate-KICa – vodilne pobude EU na področju inovacij za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev. V tem programu sodeluje že več kot 40 držav, njegov cilj pa je spremeniti najboljše ideje s področja čistih tehnologij v uspešen posel. Tudi CO NOT skupaj s Kemijskim inštitutom in Tehnološkim parkom Ljubljana želi podpreti zelene poslovne ideje slovenskih inovatorjev in jim ponuditi pomoč na začetku njihove poslovne poti. To je odlična priložnost za mednarodno izpostavitev slovenskih udeležencev in njihovih podpornikov.

Natečaj je brezplačen in primeren za vse, ki imajo zeleno poslovno idejo. Lahko ste nov start-up, malo in srednje podjetje, raziskovalec, študent, javna organizacija, svetovalec, inženir. Ne skrbite, če nimate poslovnega načrta povsem izdelanega. Na dvodnevnem poslovnem treningu in šestih delavnicah vas bomo naučili, kako ga pripraviti in predstaviti strokovni žiriji.

EIT Climate KIC – Program Pioneers into Practice, rok za prijavo 11. 04. 2019

Program Pioneers into Practice je edini evropski program razvoja znanja, namenjen strokovnjakom s področja nizkoogljičnosti in ostalih področij, kakorkoli povezanih s podnebnimi spremembami.

Profesionalni mobilni program Climate-KICa združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij.

Prijavite se kot pionir in sprejmite izziv, da se premaknete iz svoje cone udobja ter se seznanite z novimi pristopi in priložnostmi. Razvijajte se ob profesionalnih trenerjih in preizkusite svoje nove veščine v praksi preko 4─6 tedenske praktične izkušnje doma ali v tujini.
Prijavite se kot gostiteljska organizacija in obogatite svojo organizacijo s strokovnjaki, ki bodo vanjo prinesli nov pogled in znanje iz drugega sektorja, z vami delali na vaših projektih, reševali težave in naredili vašo dejavnost bolj trajnostno usmerjeno in konkurenčno.

Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE, rok za prijavo: 05. 07. 2019

Na spletni strani programa Interreg CENTRAL EUROPE je objavljen specifičen kapitalizacijski razpis, odprt od 4. marca 2019 do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

 • Industrija 4.0/ napredna proizvodnja: Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
 • Socialno podjetništvo: Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
 • Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb: Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
 • Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih: Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
 • Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj: Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
 • Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe): Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
 • Dostopnost odročnih in mejnih območij za povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči: Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

V podporo prijaviteljem bo program organiziral tematske seminarje 2.-3. aprila na Dunaju (registracija prijave možna samo do 20. marca 2019). Vabilo je na povezavi . Na dogodek se lahko prijavijo partnerji iz projektov  1. in 2. razpisa ter samo vodilni partnerji 3. razpisa programa CENTRAL EUROPE.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, rok za prijavo 25. 09. 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Razpisna dokumentacija na spletni strani.

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«, rok za prijavo: 15. 04. 2019

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:  
•    A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo. 
•    A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge. 
•    A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji.

Razpisna dokumentacija je na spletni strani.