Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor ima devet (9) članov, sestavljajo pa ga trije (3) predstavniki raziskovalnih organizacij in šest (6) predstavnikov subjektov iz gospodarstva.

Člani Usmerjevalnega odbora SRIP PMiS:

Dr. Romana Jordan (Institut »Jožef Stefan«)
Igor Zorko (GZS – ZIT)
Matjaž Logar (Zavod Tehnološka mreža ICT)
prof. dr. Marko Bajec (Univerza v Ljubljani)

Boštjan Mešič (ISKRATEL, d.o.o., Kranj)

Prim.asist.dr. Jernej Završnik, dr.med.spec. (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor)
Iztok Renčelj (Pošta Slovenije d.o.o.)

Usmerjevalnemu odboru predseduje predsednik UO, Boštjan Mešič.

Naloge in pristojnosti Usmerjevalnega odbora so:
i) nadzira poslovanje SRIP PMiS;
ii) sprejema letni finančni načrt;
iii) potrjuje cenik za pogodbe z zunanjimi izvajalci;
iv) potrjuje višino članarin;
v) na podlagi vsebinske ustreznosti (ki jo potrdi Programski svet), potrjuje finančno ustreznost samostojnosti vertikal, horizontal, verig vrednosti in inovacijskih grozdov.
vi) imenovanje in razrešitev izvršilnega direktorja, direktorja programske pisarne in vodje IKT horizontalne mreže.

Usmerjevalni odbor se sestaja najmanj enkrat vsako polletje.

O svojem delu Usmerjevalni odbor poroča Skupščini.

Več informacij o organih SRIP PMiS se nahaja v Poslovniku.