Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE, rok za prijavo: 05. 07. 2019

Na spletni strani programa Interreg CENTRAL EUROPE je objavljen specifičen kapitalizacijski razpis, odprt od 4. marca 2019 do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

  • Industrija 4.0/ napredna proizvodnja: Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
  • Socialno podjetništvo: Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
  • Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb: Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
  • Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih: Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
  • Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj: Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
  • Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe): Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
  • Dostopnost odročnih in mejnih območij za povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči: Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

V podporo prijaviteljem bo program organiziral tematske seminarje 2.-3. aprila na Dunaju (registracija prijave možna samo do 20. marca 2019). Vabilo je na povezavi . Na dogodek se lahko prijavijo partnerji iz projektov  1. in 2. razpisa ter samo vodilni partnerji 3. razpisa programa CENTRAL EUROPE.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.