SVRK: S4 in promocija delovanja SRIP-ov

Na spletni strani SVRK je dostopna nova prezentacija »Strategija pametne specializacije, S4«, ki predstavlja  izvedbeni načrt za prehod v visoko produktivno gospodarstvo. V njej najdete zbrane na enem mestu ključne podatke o tem kar je bilo na tem področju narejeno do sedaj, med drugim:

  • da so bili ukrepi realizirani več kot 99 %, s predstavitvijo ključnih instrumentov,
  • da se članstvo SRIP-ov povečuje, tako z vidika tipa članov (82 % podjetij), kot z vidika velikostne strukture podjetij (79 % MSP-jev) ter z vidika delitve članov po regijah Zahod / Vzhod,
  • pregled aktivnosti vseh SRIP-ov na enem mestu  (predstavitve ključnih projektov SRIP-ov, ki so jih le ti izvedli oz. so v izvajanju).

Spodbudni rezultati kažejo na nujnost nadaljevanja procesa pametne diverzifikacije, v smeri novih prodornih nišnih produktov in storitev v verigah dodanih vrednosti.

Angleška verzija S4.