Skupščina

Skupščina je najvišje predstavniško telo SRIP PMiS, sestavljajo pa jo predstavniki vseh članov SRIP PMiS.

Vsak član SRIP PMiS za člana Skupščine imenuje enega (1) svojega predstavnika.

Skupščini predseduje tričlansko delovno predsedstvo, ki je izvoljeno na skupščini.

Naloge in pristojnosti Skupščine so:
i) potrjuje letna in finančna poročila;
ii) izvoli in odpokliče člane Usmerjevalnega odbora, ki niso imenovani s strani ustanovnih članov SRIP PMiS, v skladu z določbami tega Poslovnika;
iii) predlaga ustanovnim članom SRIP PMiS, da zamenjajo člana Usmerjevalnega odbora, imenovanega s strani njihove organizacije;
iv) odloča o spremembah tega Poslovnika.

Skupščina se sestaja najmanj enkrat letno. Postopki odločanja Skupščine so podrobneje opredeljeni v III. delu Poslovnika.

Prva Skupščina SRIP PMiS je potekala 23. marca 2017. Pred njo so bili izvedeni posamezni volilni zbori na katerih so bili izvoljeni vodje in predstavniki članov v programskem svetu iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij za posamezna področja ter volitve v Usmerjevalni odbor.

Zapisnik skupščine PMiS