Razpis Spodbujanje razvoja trajnostnega turizma in kapacitet prek transnacionalnega sodelovanja, rok za prijavo 24. 10. 2019

Evropska komisija – program COSME razpisuje razpis z namenom krepitve konkurenčnosti in trajnosti turističnega sektorja.

Vrednost razpisa je 5.000.000 EUR. Najvišje sofinanciranje posameznega projekta je 1.000.000 EUR, do 75 % upravičenih stroškov.

Prijavo lahko odda le konzorcij, ki ima vsaj 5 in največ 10 članov/partnerjev. Partnerji morajo predstavljati različne pravne osebe, ki prihajajo iz najmanj 5 upravičenih držav (države članice EU ter države, ki sodelujejo v programu COSME). V konzorciju lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.

Več informacij o razpisu si oglejte na spletni povezavi.

Zbiranje interesa za predstavitev in srečanje z nabavniki nemških podjetij na »54. BME kongresno-sejemski prireditvi« (13. 11. – 15. 11. 2019, Berlin, Nemčija), rok za prijavo 15. 09. 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico pripravlja izhodno delegacijo v Berlin, v okviru katere se bodo slovenska podjetja aktivno udeležila 54. BME kongresno-sejemske prireditve.

K predstavitvi na dogodku, ki bo potekal od 13. 11. – 15. 11. 2019 v Berlinu vabimo slovenska podjetja iz naslednjih področij:

 • strojna industrija,
 • avtomobilska industrija,
 • elektrotehnična industrija,
 • kovinsko-predelovalna industrija.

Slovenska podjetja bodo v okviru dogodka imela možnost predstavitve na slovenski skupinski stojnici. Hkrati bodo imela odlično priložnost za mreženje, izmenjavo dobrih praks in navezovanje novih poslovnih kontaktov neposredno z nemškimi nabavniki. Za vsako izbrano slovensko podjetje bodo organizirana tudi individualna B2B srečanja s potencialnimi nemškimi poslovnimi partnerji. Sestanki bodo vnaprej določeni, na podlagi izpolnjene elektronske prijavnice in posredovanega profila podjetja.

Število mest je omejeno. Dogodka se lahko udeleži 15 malih ali srednje velikih podjetij (MSP) iz zgoraj omenjenih industrij, ki imajo lastne proizvode in inovativne rešitve. V primeru večjega interesa za udeležbo bodo podjetja izbrana na podlagi naslednjih kriterijev (upoštevani bodo podatki za leto 2018): število zaposlenih, delež izvoza v prihodkih in višina prihodkov od prodaje.

Kotizacije ni. Stroške udeležbe slovenskih podjetij na prireditvi v Berlinu ter organizacijo individualnih B2B srečanj krije SPIRIT Slovenija.

Stroške prevoza in hotelsko namestitev v Berlinu nosijo udeleženci sami. Pri tem, da lahko mala in srednje velika slovenska podjetja (MSP) preko Slovenskega podjetniškega sklada s pomočjo »Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino« pridobijo subvencijo v višini največ 60% upravičenih stroškov. Več natančnejših informacij o javnem pozivu najdete na tej spletni povezavi

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da svoj interes potrdite tako, da najkasneje do 15. 09. 2019, izpolnite elektronsko prijavnico.

Več informacij dobite na spletni povezavi.

Vabilo k sodelovanju na IX. Vseruskem festivalu znanosti ”Znanost 0+” 2019

Ministrstvo za znanost in visoko izobraževanje Ruske Federacije vabi k sodelovanju na IX. Vseruskem festivalu znanosti ”Znanost 0+” 2019.

Glavna tema festivala je Mednarodno leto periodnega sistema kemijskih elementov, ki ga obeležujemo letos.

Z namenom popularizacije znanosti vabi k sodelovanju dijake, študente, profesorje in znanstvenike.


Mednarodni del tekmovanja je ločen na dve kategoriji:
–        Mednarodno tekmovanje v znanstvenih in tehničnih projektih za srednješolce (1. in 2. letnik). Projekti bodo izbrani 13. septembra 2019.
–        Mednarodno tekmovanje ”znanost je čarovnija” – namenjeno vsem starostnim skupinam. Udeleženci pošljejo 3-minutni video impresivnega znanstvenega šova/ eksperimenta. Videi bodo izbrani 2. septembra 2019.

Več informacij je na voljo v priloženem dopisu v angleškem jeziku in tudi na spletni strani.

Vabilo na konferenco EUREKA; 05. 09. 2019, Amsterdam

Vabljeni k udeležbi na Eureka Stakeholder Conference ‘Creating Ecosystems for Innovation’ and Matchmaking, ki bo potekala 05. 09. 2019 v Amsterdamu.

Konference se bo udeležil Državni sekretar Aleš Cantarutti z namenom spodbujanja mednarodnega sodelovanja preko projektov raziskav, razvoja in inovacij tudi pod okriljem ukrepov EUREKA.

Program konference si oglejte tukaj.
Informacije o matchmakingu najete tukaj.


Udeležba na konferenci in matchmakingu je brezplačna. Pot in nastanitev za plačilo si zainteresirani lahko uredijo v okviru predlaganih letov in hotelov pri Agencije HRG Slovenia O-Turs (info:  https://www.gov.si/novice/2019-07-29-vabilo-podjetjem-za-udelezbo-na-konferenci-eureka-ustvarjanje-ekosistemov-za-inovacije/).

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, rok za prijavo 29. 11. 2019

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija SPIRIT, je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih, razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:

 • Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
 • Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

Predvidenih je pet (5) rokov za oddajo vlog za sklop A:

 1. rok: 19. 07. 2019 
 2. rok: 29. 11. 2019
 3. rok: 30. 04. 2020
 4. rok: 30. 09. 2020
 5. rok: 23. 04. 2021

Več informacij preko spletne povezave.

Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc, rok za prijavo 30. 10. 2019

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Namen javnega povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Cilji javnega povabila so:
– podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,
– krepitev kompetenc starejših zaposlenih,
– večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

Več o javnem povabilu na spletni povezavi.

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«, rok za prijavo 05. 10. 2019

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022.

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, k sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.

Več informacij o razpisu na spletni povezavi.

Javni razpis “Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0”, rok za prijavo 29. 08. 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za razvoj polproizvodov v lesarstvu.

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Cilji javnega razpisa so:

 • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
 • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
 • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Upravičenci so mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, in so iz kohezijske regije vzhodna Slovenija. Mikro podjetja (do 10 zaposlenih) niso upravičena za prijavo.

Roki za predložitev vlog so 29. 08. 2019, 23. 10. 2019, 15. 01. 2020 in 06. 04. 2020.

Več informacij na spletni povezavi.

Vabilo na mednarodno konferenco Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, 16. 09. 2019, Ljubljanski grad

Vabimo vas, da se nam pridružite na enodnevni mednarodni konferenci Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, ki bo potekala v Ljubljani na Ljubljanskem gradu. Konferenco organiziramo v so-organizaciji z Mestno občino Ljubljana in Združenjem mestnih občin Slovenije.

Predstavljeno bo ravnanje občin in mest v primeru naravnih nesreč in nepričakovanih dogodkov. Na okrogli mizi bomo opredelili stanje in priložnosti za izboljšanje odzivnosti in varnosti v občinah in mestih.

Konferenca je namenjena tako odjemalcem kot ponudnikom IKT storitev: odločevalcem, predstavnikom mest in občin ter podjetjem, raziskovalnim in razvojnim institucijam, ki delujejo na področjih IKT rešitev za pametna mesta in naselja.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice do vključno 09. 09. 2019.

Program konference ter možnosti za sodelovanje (sponzorski paketi) so dostopni na spletni strani konference.

Ugodnost za člane SRIP Pametna mesta in skupnosti:
Možnost postavitve pingvin stojala na vzporednem poslovnem delu konference v prostoru za mreženje ter predstavitev produktov in storitev.
Vsa zainteresirana podjetja naj svoj interes sporočijo do vključno 20. 08. 2019 na naslov pmis@ijs.si.

Vabimo Vas, da si rezervirate termin in se nam pridružite,
Ekipa SRIP PMiS